Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden  

Artikel 1 - Definities

 1. babykidsfashionBaby products NL, gevestigd te Amersfoort onder KvK nr. 75244845.
 2. Klant: degene met wie babykidsfashion een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: babykidsfashion en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Baby products NL  

Waterdreef 180

3824HC

Amersfoort

LET OP: dit is GEEN bezoekadres

E-mailadres: info@babyfashionnl.nl

KvK-nummer: 75244845

Btw-identificatienummer: NL002372852B22

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens babykidsfashion.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 

Artikel 5 - Prijzen

 1. Alle prijzen die babykidsfashion hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die babykidsfashion hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan babykidsfashion te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die babykidsfashion niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 


 Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, spenen enz.)
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar via info@babyfashionnl.nl

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan babykidsfashion, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.

Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal babykidsfashion deze kosten binnen 7 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan babykidsfashion heeft geretourneerd.

   

  Artikel 7 - Ruilen 

  Het is niet mogelijk om een product om te ruilen. U kunt het product retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen.

   

  Artikel 8 - Levertijd 

  1. De door babykidsfashion opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van babykidsfashion.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij babykidsfashion niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

   

  Artikel 9 - Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan babykidsfashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan babykidsfashion, bij gebreke waarvan babykidsfashion niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

   

  Artikel 10 - Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

   

  Artikel 11 - Klachten

  1. De klant dient een door babykidsfashion geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant babykidsfashion daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen babykidsfashion uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat babykidsfashion in staat is hierop adequaat te reageren.

  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat babykidsfashion gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

    

   Artikel 12 - Wijziging algemene voorwaarden

   1. babykidsfashion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal babykidsfashion zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

    

   Opgesteld op 11 november 2019.